Kontrola a čištění

Od 1.1.2011 vznikla pro vlastníky nemovitostí povinnost.Je to proto,že vstupuje v platnost Nařízení vládyč.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů a spotřebičů paliv, je zde předepsáno pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, spotřebičů, kouřovodů a komínů.Zákonné povinnosti vznikly u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to na všechny, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem .Nutnost údržby a kontroly je dána tím, že topná soustava je zdrojem jedním z největších rizik při užívání jakékoliv stavby.Za prvé je tu riziko požáru, který zničí rozsáhlé majetky, ale je tu i riziko otravy kysličníkem uhelnatým. V neposlední řadě vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná spalinová cesta ušetří nemalé finanční prostředky.

 

Co obsahuje toto Nařízení vlády?

1) Udává jasně terminologii, co je co aby nedocházelo případům vznikajícím použitím termínů jako např. „prohlídka, návštěva, komín“ atd.

  • spalinová cesta – má tři části: spotřebič, kouřovod a komín, přičemž v konkrétním případě nemusí být všechny použity (např. plynový turbo kotel s vyústěním  fasádou,má pouze spotřebič a kouřovod). Dosud byla zažita představa, že všem kontrolám podléhá pouze komín.
  • čištění spalinové cesty a vybírání nečistot– odstranění všech nečistot vznikajících spalováním ze spotřebiče a spalinové cesty.
  • kontrola spalinové cesty – kontrola oprávněnou osobou funkčnosti spalinové cesty
  • revize spalinové cesty – základní kontrola spalinové cesty před jejím uvedením do provozu

 

2) vymezuje spalinové cesty,které se musí kontrolovat a četnost prováděných kontrol

  • všechny, které jsou používány. Nekontrolované spalinové cesty se používat nesmí

3)vymezuje, kdo je oprávněn tuto činnost vykonávat:

  • vybírání a čištění je možno provádět svépomocí, kontrolu smí provádět oprávněná osoba v oboru kominictví.

Nařízení vlády přímo nevymezuje postih při nesplnění předepsaných povinností, ale posouvá je na stavební úřady a hasiče, kteří však mají poměrně rozsáhlé možnostmi  jak uložit pokutu, tak zakázat užívání spalinové cesty. Skutečně velký problém  nastává v případě poškození majetku nebo zdraví. V tomto případě nejen, že pojišťovny mohou omezit nebo nebo úplně zrušit pojistné plnění, ale je i možnost trestního stíhání majitele objektu.

Na počátku se mohou být roční náklady v řádu tisíců, avšak opakované kontroly (pokud budou prováděny stejnou firmou) se mohou dostat i pod hranici jednoho tisíce korun ročně. Majitelům nemovitostí se náklady kompenzují úsporami za vytápění díky optimalizaci provozu. Stejně jako v jiných případech platí, že nejvýhodnější cestou je svěřit se do rukou odborné firmy se schopností provádět dlouhodobý dohled.Z tohoto vyplývá, že se jedná o zákonnou úpravu, která většinu majitelů nemovitostí další finanční zátěží a novými povinnostmi, které se provádějí po celou dobu užívání stavby.

O účelnosti je možno dlouho diskutovat,ale když se podaří snížit počet požárů a počet ohrožení na životě, myslím že se jedná o věc prospěšnou.