Pravidelná roční kontrola spal

Vyhláška  34/2016 Sb.

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/2000 Sb.,., zákona č. 203/1995 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/ /2000 Sb., zákona č. 360/2002 Sb., zákona č. 413/2004 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 282/2009 Sb.:

§ 1       Podmínky požární bezpečnosti

1. Každý je povinen počínat si, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

2. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je považován za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,pouze v případě,že kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína je prováděna způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich kontrole nebo revizi shledány závady.

3. Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu větším jak 800 mm,nebo o výšce 60 m a větší, a na spotřebič o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2  Kontrola spalinové cesty

1. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, jakou je držitel živnostenského

oprávnění v oboru kominictví.

2. Kontrola spalinové cesty je prováděna posouzením bezpečného umístění  stavby, materiálu a ostatních předmětů  v návaznosti na provedení spalinové cesty, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a schopnosti provozu,

3.zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, čisticím a kontrolním  místům,

4.zajištění požární bezpečnosti stavby zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, prostorem půdy  nebo střechou a vývodů spalin boční stěnou stavby,

5. posouzením technického stavu.

§ 3  Čištění spalinové cesty

1); čištění spalinové cesty používané pro ovod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

2. Čištění spalinové cesty je prováděno čisticími pracemi,hlavně zaměřením na odstranění usazenin ve spalinové cestě a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných ve spodní části komínu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

§ 4    Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

1. Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

2. Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

3. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení  spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

4. Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového      průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

5. Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5  Revize spalinové cesty

1. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň

a. revizním technikem komínů,

b. specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo

c. Revizním technikem spalinových cest3).

2. Revize spalinové cesty se provádí

- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,nebopři změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

-  po komínovém požáru,

- při vzniku trhlin ve spalinové cestě,

§ 6   Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva  spalinové cesty

1. provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, je povinna o tom učinit záznam do požární knihy,nebo jiné provozní dokumentace, kterou následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

2. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

3. Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které jsou ohrožením požární bezpečnosti, zdraví, života nebo majetku osob a které není možné odstranit na místě,oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost oznámí vše příslušnému hasičskému sboru.

§ 8       Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů,je zrušena.

§ 9   Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti od 21. ledna  2016.
Příloha č. 1.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

Výkon zapojeného spotřebiče paliv

Činnost

 

Druh paliva

 

Pevné

 

Kapalné

 

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3xročně

 

2xročně

 

3xročně

1xročně

Kontrola spalinové cesty

1xročně

1xročně

1xročně

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1xročně

1xročně

1xročně

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2xročně

1xročně

1xročně

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2xročně

1xročně

1xročně

Čištění spotřebiče paliv

2xročně

nejméně podle návodu výrobce

 

 

 


 

 

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

Z P R Á V A

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)

 

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy:

 

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Jméno a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno a příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

 

 

Adresa kontrolovaného objektu:

 

 

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

 

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

 

 

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

 

 

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

 

 

Termín odstranění :

 

 

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

 

 

_______________